Lensmann Hans Christophersen Rustad (7638) og Kirsti Christophersdtr (7639)

Hans og Kirsti er mine 9xtippoldeforeldre

Fødsel og familie


Kirsti ble født i 1622.

Hun giftet seg for første gang med brukeren av Rustad, Frantz Pedersen (d. ca 1652), og sammen fikk de datteren

  • Dorte Frantzdtr (døde som ung)

Deretter giftet Kirsti seg med Hans, visstnok i 1657, og sammen fikk de datteren

Ved skiftet etter Hans 23. januar 1658 var nettoformuen 220 rd. Formyndere for døtrene Dorte og Eli var hhv. Lauritz Rustad og Anders Kobberstad.

Kirsti giftet seg så for tredje gang, ca 1661, med klokker Niels Lauritzen f. ca. 1626, og disse to er de eldste kjente anene for Rustad-slekten. Niels ble bruker av Rustad når han giftet seg med Kirsti, og han er den eldste kjente klokker på Toten. Han fungerte som klokker fra 1664 og frem til sin død ca. 1686.

Liv og virke


Da Kirsti, som overlevde sin tredje mann Niels med 13 år, døde i 1700, ble det krangel om bruken av gården Rustad. Datteren Elis andre mann, lensmann Christoffer Haldorsøn Mellem-Rustad, var en ærgjerrig nabo, og fant ut at han etter svigermorens død ville bruke halvparten i Øvre Rustad, og skydde intet middel. Odelssønnen Niels Mikkelsen var ennå ikke fullmyndig og stefaren Anders Torstenssøn på Teiterud var langt borte. Den 23. desember 1700 bygslet Christoffer prestebolsparten på 6 skinn av sognepresten på Toten Mag. Hans Holst, og 5. mars 1701 fikk han overdratt den formentlige rette odelsberettigede adkomst til 1/2 pd. tunge i Øvre Rustad, utstedt av Guldbrand Gulbrandsen Øvre Kiørven i Jevnaker sogn.

Død og begravelse


Hans døde samme år som han og Kirsti giftet seg, rett etter pinse 1657. Datteren Eli ble altså født etter hans død.

Kirsti døde en gang før jul 1700, og ble begravet 1. desember 1700. I 1701 ble det under forsete av Mogens Lund og Peder Igelsruds skifte holdt på Rustad etter Kirsti mellom hennes etterladte døtre Eli og Kari, som hver arvet i løsøre: 75 rd. og 3. ort. Dessuten arvet de klokkerens halvpart i gården: 1 fj. odelsgods og 1 fj. pantegods. Kirsti var videre eier av 9 lispd. odelsgods og 1 lispd. pantegods i gården By i Vardal, som de arvet.

Kilder


  • epost fra Tor Rustad av 12.02.2015
  • NB: Boken "Gården Rustad Øvre i Østre Toten og slekten derfra gjennem 300 år : med biografier og slektstavler", s. 13-19 (om Hans og Kirsti)

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License