Lensmann Christopher Haldorsen Rustad (3818) og Eli Hansdtr Rustad (3819)

Kristoffer og Eli er mine 8xtippoldeforeldre

Fødsel og familie


Christopher ble født i 1657/59.

Eli ble født i 1658, og hennes foreldre var Lensmann Hans Christophersen Rustad og Kirsti Christophersdtr.

Eli var først gift med Ole Eriksen Rustad (16??-1682), og sammen fikk de barna

 • Ingeborg Olsdtr f. 167?
 • Anna Olsdtr f. 1675
 • Hans Olsen Tømmerhol f. 1677
 • Kirsten Olsdtr f. 1679
 • Frans Olsen Rustad f. 1681

Så giftet Eli og Christopher seg i 1680-årene en gang. De hadde seks barn, som ble spredt utover og har stor etterslekt. Det var

 • Ole Christophersen Stensrud i Land
 • Herman Christophersen i Vang
 • Margrethe Christophersdatter, gift med Mons Lunden i Solum
 • Maren Christophersdatter, gift med Niels Peersen Tøruld på Kongsberg
 • Johanne Christophersdatter, gift med Ole Majer
 • Marte Kristoffersdtr Igelsrud

Deretter giftet Christopher seg i 1736 med Maren Jensdtr Barfod (1680-1737).

Liv og virke


Christopher var lensmann i Toten lensmannsdistrikt fra 1673 til 1720. Han var tambur og var som sådan ute i Gyldenløvefeiden. Helligtrekongers dag 1685 var han hos Mattis Hermanrud, der var også Amund Torsen Rustad. Denne skjelte da lensmannen ut på det groveste og han sa blant annet:«Du er ikke lieg til at være Lensmand, du er ikke goed forat tuckte dig sielfuer, min Moder har en graa Purke som er lige saa lieg til at være Lensmand.» I 1687 skrev Anders Olsen Fostad til vicestatholder Høg og begjærte at han for sine flittige og tro tjenster måtte bli tilforordnet som bygdelensmann i Toten. Høg gav fogden Huid ordre om å bekikke ham, men almuen uttalte at de var vel fornøyd med Christopher Rustad, som da var deres lensmann, og at de fremdeles vil beholde ham.

Da Elis mor (Christophers svigermor Kirsti døde i 1700, ble det krangel om bruken av gården Rustad. Odelsgutten på gården, Niels Mikkelsøn, Elis nevø, var ikke myndig enda, og stefaren hans på Teiterud var langt borte. Det var da Christopher, Niels' ærgjerrige nabo og hans inngiftede onkel, fant ut av at han ville bruke halvparten i Øvre Rustad og skydde intet middel for å få det gjennomført. Den 23. desember 1700, bygslet han prestebolsparten av soknepresten på Toten Mag. Hans Holst, som var på 6 skind. 5. mars 1701 fikk han den formentlige rette odelsberettigede adkomst til 1/2 pd. tunge i Øvre Rustad, som var utstedt av Guldbrand Guldbrandsen Øvre Kiørven i Jevnaker, overdratt til seg selv. Da Christopher også rådet over sin kones arvepart på 1/4 pd. tunge i gården, tvang han Niels Mikkelsen til å være med på å dele gården under løftet "Der skal ingen urett ske dig". Senere forsøkte Christopher å bytte med Niels, men denne svarte nei og la til: "Hafde jeg vist Saa meget i vaar Som nu, Skulde det været ugiort Som giort Er". Niels og stefaren stevnet Christopher for retten, men tapte saken (Laugrettsdom av 18.10.1701), og Niels ble nødt til å kjøpe halvparten i gården som morfaren hadde kjøpt engang før, 32 år tidligere.

I 1701 ble det i regi av Mogens Lund og Peder Igelsrud holdt skifte på Rustad etter Kirsti (Elis mor) mellom Eli og søsteren Kari, som hver arvet løsøre; 75 rd. og 3 ort. Dessuten arved de klokkerens halvpart i gården. 1 fj. odelsgods og 1 fj. pantegods. Kirsti var også eier av 9 lispd. odelsgods og 1 lispd. pantegods i gården By i Vardal, som de to døtrene arvet. Lars Bersvendsens halvpart i gården gikk senere over til Christopher, som så ved skjøte av 13. desember 1702 solgte den til sin nevø (kona Elis nevø) Niels Michelsøn Rustad.

Elis fjerdepart i gården ble også overdratt til hennes nevø (søstersønn) Niels Michelsøn. Karis part ble delt mellom henne og hennes tre barn med Michel Olsen.

Da Anders Torsteinsen Teiterud 14. juni 1701 utsteder overdragelse og skjøte til sin stesønn Niels Michelsøn Rustad på "een fjerding Tunge Odelsgods og en fjerding Pantegods", blir da den part som Eli hadde arvet (og parten som søsteren Kari arvet) feilaktig tatt med. Dette har Christopher som lensmann bemerket på skjøtet; "At saavidt den fjerding Pantegods angaar da er samme Pantegods hannem af den rette Odelsberettigede overdraget".

Død og begravelse


Christopher døde i 1743, og ble begravet på Toten 8. februar 1743.

Eli døde i 1724 på Rustad, Toten, Oppland, og ble begravet 10. februar 1725 på Toten.

Kilder


Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License