Tambour Knut Ellingsen Bergsjøbrenden (1560) og Mari Larsdtr Setne (1561)

Knut og Mari er mine 7xtippoldeforeldre


Fødsel og familie


Knut ble født omkring 1684 på Jerstad, Toten, Oppland. Foreldrene hans var Elling Andersen Jerstad og Marthe Knudsdtr Øfstaas.

Mari ble født omkring 1690 på Store Setne, Toten, Oppland. Foreldrene hennes var Lars Jacobsen Setne og Mari Simensdtr Strande.

Knut og Mari giftet seg i 1712, og sammen fikk de barna

 • Jens Knutsen f. 1713
 • Hans Knutsen f. 1715
 • Barbro Knutsen f. 1717
 • Anders Knutsen f. 1720
 • Møller Henrik Knutsen Rognstad f. 1723
 • Marthe Knudsdtr Heggerud f. 1727
 • Elling Knutsen f. 1733
 • Lars Knutsen f. 1733

Liv og virke


Knut var tambur ved Totenske kompani da giftet seg med Mari. Den 2. mai 1712 fikk Knud bygselseddel på halvdelen i store Jerstad av eieren, dengang fogden Johan Nernst. Men det var ikke enkelt for dem for Knud var ingen stor økonom, og 20. november 1721 ble han stevnet av Herman Rudstad for skyldige 25 rd. og 2 ort.
Matrikkelen fra 1723 opplyser om Store Jerstad med underliggende Lille at krongodset hadde "ingen skog, men sæterhavn i bygdeutrastene, og at jordarten var god, det var 6 hester, 30 naut og 24 sauer på gårdene." Dette til tross så klarte ikke Knud sine forpliktelser på gården, og 14. mars 1725 ble han stevnet av "Kongl. Mayst. foged til at fraflytte Gjerstad da han ingen ting kunne betale i skatter og aabod af gaarden."
Knud og familien flyttet først til Lille Setne (Vel-Setne), og bodde nok der mens han ryddet seg bruk på Totenåsen. Knut og kona Mari ryddet Bergsjøbrenna i 1730-årene. Det tok sin tid, men 18. oktober 1737 ble det holdt skyldsetningsforretning på Bergsjøbrenden i Kongl. Mayest.s almenning på en av Knud Ellingsen oppryddet plass. Det ble foretatt grenseoppmåling. Skylden på garden ble satt til 1 skind, så noe stort bruk var det ikke.
Heller ikke nå lyktes det for Knud, og i november 1737 møtte Knut i retten og beklaget sin store fattigdom. Han hadde kone og 8 umyndige barn på en fjellplass, og den ene av sønnen hadde fallesyke. Dette året hadde han ikke avlet noe "men nødes at søge medlidende christne Folk om Hjælp." Plassen ble skyldsatt den 18. oktober 1737, og ryddet i kongens allmennning. Bergsjøbrenna var et lite gårdsbruk som lå ved Bergsjøen på Totenåsen. Det lå temmelig enslig til, men senere var det atskillig mer trafikk over åsen, så det var mange som kom innom.
Sønnen Hans bodde i Ringenstuen fra 1743-1747. Hans overtok bruket etter faren Knut og festet det i 1749 av allmenningen. Skylden var på 1 skinn. Det skjedde en ny skyldsetting i 1751. I 1753 stevnet Christen Andersen Hoel Hans fordi han hadde tatt fra ham et par hansker og den ene tommelfingeren var revet av. Hva saken endte med er ikke kjent. I 1762 lånte Hans 40 riksdaler av Lars Sevaldsen Hoel. Den 27. juli 1772 ble det holdt frivillig auksjon forlangt av Hans og hans kone, der det ble solgt for 27 riksdaler 2 ort og 6 skilling.

Artikkelen: "Litt om ei ætt fra Jerstad på Toten" av Sigurd Røse


Jerstad var krongods og bruktes sammen Hallingstad av grunnrike fut Peder Knudsen, død om lag 1630. Senere bruktes garden av sorenskriver Jakob Hansen som døde om lag 1670. I 1639 nevnes Lars og Elling som brukere. Den siste kaltes et sted for Elling Andersen Sivesind.
Han hadde mange barn, flest sønner. Der nevnes Anders, Ole og Knut. En fjerde sønn var Peder Ellingsen Lille Jerstad. En datter ble gift med Anders Torkjellsen Alm. At denne Elling ikke var redd for å krangle litt med naboene, framgår av tingboken for 1713:
«Anders Holje havde indstevnet Elling Jerstad og Ole Fre Rudstad fordi de har skjelt hans værfader du for en tyf og en skjelm. Kristian Huem forklarede at da Laugtingsretten blev holden på Rudstad i sommer den 9. juli og Torkild Gran, citantens værfader blev fremkaldt af Eli Gjerstad at prove, og efter at have aflagt sin prov, sagde Elling Gierstad og hans søn Ole Fre Rudstad at Torkild Gran ham provet som en tyf og en skjelm og skulle ikke være betroet at prove og tog hannem saa med vold og makt og førte ham til Laugtingsretten og udigjennem døren, de blev vel derfor tiltalt af laugmanden og lensmanden befalet af laugmanden at udstefne saadan uskikkelige til afstraffelse mens Elling Jerstad og hans sønner var drukne og gjorde endog stor larm derefter». Hovsvangen 29. november 1713. Ved dom i mars året etter ble Elling Gjerstad tilpliktet å betale Torkild Gran 7 rd. samt prosessens omkostninger.
Sønnen Knut var tambur ved Totenske kompani da han i 1712 ble gift med Mari Larsdtr Setne. Denne slekt fra Setne er ellers vel å legge merke til. En gren av den kom til Dårstad. En annen gren bredte seg til Eidsvoll og Stange. Denne grens sønner kom til store gårder, og døtrene giftet inn i gjæve ætter. Samme ætta er gjennom kvinneledd framleis på Dårstad og Setne i Kolbu.
Knut bygslet Stor Jerstad sammen med sin værbror Anders Alm. Dette var under den store nordiske krig. I den spor fulgte fattigdom og elendighet. Leilendingene på Jerstad fikk merke dette i dobbelt forstand. Kronen solgte sine gårder. Ved auksjon på Hubred i Vang 15. august 1726 solgtes Stor Jerstad til to offiserer Søren Silkler og kaptein Grønvold for 1104 rd, og leilendingene måtte ut. Knut flyttet først til Lille Setne med familien, senere til Skjølåsstuen. Og så i 1732 drar han rett inn på ville åsen med kone og barn og rydder seg gard ved Bergsjøen hvor Lena elva kjæm frå, over 600 meter over havet og mer enn ei mil til nærmeste nabo i bygda. I Bergsjøbrenna som garden hette, var det boendes folk til om lag 1900. Den er nå lagt til almenningen igjen.
Knut må ha vært en noe egen men også stolt natur. Han må ellers ha lagt sin elsk på denne vakre solbakken ved Bergsjøen og sett at det der var mulighet for livberging. Det var vilt i skogen, fisk i sjøen og god sommerhamn for buskapen. En må medgi at et mer naturskjønt sted finner en ikke lett på Totenåsen. Men vanskeligehetene må ha vært mange.
1737 den 18. oktober ble så plassen målt og grensene fastlagt. Skylden ble satt til 1 skinn. Den høsten frøs avlingen hans Knut. Av tingboka går fram: Knut Ellingsen Bergsjøen framkom i retten 26/11 1737 og beklagede sin store fattigdom. Han har kone og 8 umyndige børn på en fieldplads og hans ene søn har den faldende syge, og har dette aar ikke avlet noget til sin føde, men nødes at søge nødlidende Christne Folk om hjelp.»
Han må ha vært en virkelysten kar, han bygde seg således kvennhus i elva nedenfor Bergsjøen. Om en bruker i Bergsjøbrenna fortelles det at han hadde en hest som om vinteren gikk på truger.
Knut ble ikke gammel, han ble begravet 1745, 61 år gammel. Sønnen Hans overtok gården. Han var gift med Pernille Paulsdtr Solbjør. Og sønnen Henrik kom seinere til Rognstad. Han var født på Jerstad 1723 og døpt 15. s. e. Trin. Henrik Rognstad levde således i sine tidligste barneår på Jerstad, Setne og i Skjølåsstuen.
Det må ha gjort et uutslettelig inntrykk på ham da han vel 8 år gammel fulgte sine foreldre og søsken til Bergsjøbrenna. Det var for familien store forandringer fra embets- og offisersgarden Jestad til «Fieldpladsen Bergsiøen».
Der ble mye sakn og mye slit for berginga, men den unge Henriks sanser skjerpet og hans vilje stålsatt til å gjøre umulige mulig.
En kan tenke seg at Henrik Rognstad må ha følt en egen glede ved, etter et langt liv, å få høve til nettopp å kjøpe Jerstad hvor han sjøl var født og som foreldrene hans ofte hadde talt om. Vilje og evne paret med det nødvendige hell, skaper den evige Askeladd!

Død og begravelse


Knut døde omkring 61 år gammel i 1745 på Bergsjøbrenden, Toten, Oppland, og ble begravet 24. januar 1745, Toten, Oppland.

Mari døde rundt 83 år gammel omkring 1773 på Bergsjøbrenden, Toten, Oppland.

Kilder


 • Arne Amundgård
 • Vshl-tidsskrift nr. 2 1987, artikkel "Litt om ei ætt fra Jerstad på Toten" av Sigurd Røse, s. 164-166
 • NB: Totens bygdebok I (1937) av Sigurd Røise, s. 329-334 (kjent etterslekt, orgelbyggere på Toten)

Kjent etterslekt


Knut og Maris barn

 • Marthe Knudsdtr Heggerud f. 1727 gm. Anders Nilsen Rud
  • Orgelbygger, instrumentmaker og organist Christian Andersen Fodstad/Ingelstad (1757-1824) gm. Margrete Johansdtr Rognstad (1757-1826) (datteren Johan Paulsen Bjørset og Johanne Olsdtr Lunden)
   • barn født på Rognstad
   • barn født på Rognstad
   • Organist Anders Christiansen (1782-1819) gm. Anne Pedersdtr Kval
    • Organist Christian Peder Andersen Fodstad (1809-1876) gm. Karine Bruenech
   • Organist Ole Christiansen Fodstad (1798-1820) gm. enke Marie Larsdtr Kjølset (g3m. Ole Andersen Dyste)
 • Lars Knudsen (1733-) gm. Kari Hansdtr
  • Anders Larsen Dypdal (1768-1830) gm. Berte Larsdtr Stabu
   • Orgelbygger og organist Even Andersen Engelstad (1790-) gm. Berte Larsdtr
    • Anders Evensen (1815-?
    • Ole Evensen (1818-?)
    • Lars Evensen (1824-?)
  • Hans Larsen
  • Christian Larsen
  • Mari Larsdtr

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License