Torgeir Gislesson (99368)

Torgeir er min 13xtippoldefar


Fødsel og familie


Torgeir ble født omkring 1484 på Skjerven, Vardal, Oppland. Han var far til

  • Gisle f. omkring 1610

Liv og virke


Torger og faren Gisle byttet til seg bl.a. Skikkelstad og øvre Braastad 25. november 1504 fra Gunnar Gudbrandsson og sønnen Audun Gunnarsson. Torger er da oppgitt å være 20 år. Kunngjøring om jordskifte mellom Gunnar Gudbrandsson og Audun Gunnarsson på den ene siden og Gisle Herleiksson og Torgeir Gislesson, hans sønn, på den andre Anno Domini 1504 på St. Katharinas dag:
Gunnar og Audun fikk da hele Glæstad, Solberg, Gubberud og øde Glæstad (med unntak av den jorden i disse gardene som kirken og presten i Vardal eide). Til gjengjeld fikk Gisle og Torgeir hele Skikkelstad (med unntak av den jorden der som fru Kristin eier), hele øvre Braastad, hele Ulsrud og så mye som Gunnar og Audun åtte i Kattestad og i Holte. Dessuten skal Gunnar og Audun ha adgang til å fiske fritt i Bråstadtjernet og Kolltjernet. All jorden borges frels og med hjemmel og alle rettigheter som ligger til den. Brevet er gjort på Skikkelstad samme dag og besegles av Gunnar Gudbrandsson og Audun Gunnarsson. DN II nr. 1021. B.II s.751

Sammendrag
Gunnar Gudbrandssön og Audun Gunnarssön mageskifte til
Gisle Herleikssön og hans Sön Gaardene Skikkelstad, Brodstad, Ulfsrud, Katterud og
Holt imod Gaardene Gljaastad, Solberg, Gubberud og öde Gljaastad i Vardal.
Kilde: Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. 1ste Segl vedhænger.
Nummer: 1021.

Brevtekst (fra den trykte utgaven):
Ollom monnom thøm som thette breff se eller høyræ sender
Gunnar Gudbrandson oc Auden Gunnarson q. g. oc sine kunnok ger-
ande at arom epter gudz børd mdquarto giordom mit thette iordeskypte
met Gisle Herleikson oc Torger son hans vm sancte Kadrin dag. fek
han oss først alt Gliastad Solberg Gubbarud oc oyde Gliastad for vttan
sa mykit som kirken ther i ager oc presten a Hauge som ligger i Var-
dalle frelst oc hemalt fore horiom manne met ollom lutum oc lunindom
som ther til ligger oc leiget haffver fra forno oc nyo vttan gars oc
innan ingæ vndan skilde fra døm oc teires ervinger til æverdelig tid
oc vndan os oc vare ervinger ther epter fylgiæ. En ther a mot feng-
om mit thøm oc afhendede met fult handerband a badæ sider Skikkel-
stad alt for vttan thet ther i som fru Kristin ager allan vppægarden i
Brodstad alt Vlsrud sa mykit vi attom i Kattærud en Holte med ti vil-

b.II s.752 kore at mit skulum met tøm nyvte oc fiskiæ j fri j Brodstadztiernet oc
Koltiernet nar vi viliom oc vare ervingæ en skula the oc teires ervin-
ger tessæ jorder æ fylgia oc eiga met teres lutum oc lunindom vttan
gardz oc innan inge vndan skilde som før star screffuet oc teires er-
vinger epder dem vttan alz afrædis a badæ halvæ. var thet oc i varom
skilmalom at vare thet sa at nokot til kommæ a nogra side tha skullæ
thei for dy sit kaup aldræ ryggie a nogra side vttan sta vbrigdelig til
æverdelig tid. til sanning vm hengdom mit vor insigle for thettæ breff
som giort var a Skikkielstad dag oc ar som før seger.

Navn og eiendomsforhold tyder på at Gisle Herleiksson i 1504 er stamfar til det vi kan kalle for Gisleætta på Skikkelstad. Brevet viser at han har en voksen sønn på dette tidlpunktet, så han kan gjerne være en bestefar til den Gisle Skikkelstad som nevnes på Gjengjerden i 1528, selv om Vardal Bygdebok sier de er samme person. Brukeren i 1528 kan videre være bestefar til Gisle Skikkelstad i 1615.

Kilder


  • Jan Eilert Jaatun og Fredrik Dyhren, VSHL artikkel: Skikkelstad i Vardal, del 1, s. 85-98
  • Diplomatarium Norvegicum, bind II, nr. 1021

Oversikt

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License